NOVI SAD – Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici razmatrala i prihvatila Informaciju o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu, u periodu januar-decembar.

Prema informaciji, ukupno projektovan obim budžeta za 2017, iznosio je 68.239.483.743,20 dinara. Prihodi i primanja u razmatranom periodu ostvareni su u iznosu od 60.684.322.115,26 dinara, što sa prenetih 5.788.671.250,22 dinara iz ranijih godina čini ukupno ostvarene prihode, primanja i preneta neutrošena sredstva u iznosu od 66.472.993.365,48 dinara, odnosno 97,41 odsto od planiranih.

RTV