BEOGRAD – Upravni sud Srbije doneo je presudu kojom je ukinuo rešenje Komisije za zaštitu konkurencije, a kojim je bila utvrđeno da je društvo EPS izvršilo povredu konkurencije na tržištu, pa je vratio predmet Komisiji na ponovno odlučivanje.

Ukinutim rešenjem EPS-u je bila izrečena i kazna od 330 miliona dinara, pošto je Komisija utvrdila da je to preduzeće zloupotrebilo dominantan položaj na tržištu distribucije električne energije na teritoriji Republike Srbije primenjivanjem nejednakih uslova poslovanja na iste poslove sa različitim učesnicima na tržištu, čime se pojedini učesnici na tržištu dovode u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurente i nametanjem nepravičnih uslova poslovanja.

Tanjug