STRAZBUR – Evropski sud za ljudska prava odlučio je da od 1. januara 2019. godine, uvede novu praksu u svoju proceduru, sa ciljem da se poveća broj sporazumnog rešavanja sporova između država članica Saveta Evrope i podnosilaca predstavki protiv njih (tužilaca). Taj sud inače odlučuje presudama koje su države članice obavezne da poštuju, a izvršenje sudskih odluka nadgleda Komitet ministara Saveta Evrope.

Nova praksa predviđa da Sekreterijat suda, uvek kada je to moguće, izradi predlog nagodbe – “prijateljskog sporazuma”, kako da sud naziva, pošto Vlada tužene države primi obaveštenje o podnetoj predstavci (kojom se građani, preduzeća, organizacije i druga pravna lica obraćaju sudu kada smatraju da su im povređena prava iz Evropske konvencije o ljudskim pravima) ,objavljeno je na sajtu suda.

Tanjug