NOVI SAD – In­stru­men­ta­l je še­sti pa­dež, pa­dež oru­đa ili sred­stva ko­jim se rad­nja vr­ši (pi­šem olov­kom) i pa­dež dru­štva ili za­jed­ni­ce (išao sam s dru­ga­ri­com). Od­go­va­ra na pi­ta­nja S KIM? i ČI­ME? Na­čel­no, pred­log S (SA) se NE UPO­TRE­BLjA­VA uz ovaj pa­dež ka­da on ozna­ča­va sred­stvo, oru­đe ili pred­met rad­nje. Tre­ba da pi­še­te (a i ka­že­te!): UME DA RU­KU­JE MA­ŠI­NOM. (ne: Ume da ru­ku­je S ma­ši­nom) ili RO­DI­TE­LjI SU SE PO­NO­SI­LI MNO­ME. (a ne: Ro­di­te­lji su se po­no­si­li SA mnom).

Gla­go­li ko­je sta­vlja­mo u in­stru­men­tal BEZ PRED­LO­GA je­su: snab­de­ti (se), opre­mi­ti, slu­ži­ti (se), po­slu­ži­ti, ba­vi­ti se, po­no­si­ti se, na­hra­ni­ti, na­po­ji­ti, is­pu­ni­ti, pro­pra­ti­ti, na­o­ru­ža­va­ti, ovla­da­ti, za­go­spo­da­ri­ti…

Uz gla­go­le kre­ta­nja: vo­zi­ti (se), pu­to­va­ti, do­ći, oti­ći… ko­ji sto­je uz ime­ni­cu ko­ja ozna­ča­va pre­vo­zno sred­stvo NE PI­ŠE se pred­log S (SA) (Do­šao sam vo­zom).

Pri­de­vi ZA­DO­VO­LjAN i NE­ZA­DO­LjAN ta­ko­đe zah­te­va­ju in­stru­men­tal bez pred­lo­ga. Ta­ta se po­no­sio svo­jim si­nom, a ne: Ta­ta se po­no­sio sa svo­jim si­nom.

Po­sto­je ipak iz­u­ze­ci i to u dva slu­ča­ja: Ako is­pred ime­ni­ce sto­ji broj ili pri­log za ko­li­či­nu: za­ku­ca­ti s dva ek­se­ra, ukra­si­ti s ma­lo šla­ga…

Ako po­sle pred­lo­ga do­la­zi ne­ka ne­pro­men­lji­va reč (slo­vo, broj, skra­će­ni­ca…) on­da pi­še­mo S (SA): po­de­li­ti sa tri, ozna­či­te s X…

I jed­na po­sla­sti­ca za kraj: Po­šao si vo­zom, a vra­tio se avi­o­nom. Oti­šao si kao si­ro­ma­šak, a vra­tio se s auto­mo­bi­lom! Či­sto da se zna!

Dnevnik