PODGORICA – Crnogorsko Ministarstvo finansija poništilo je rešenje Poreske uprave kojim se na teret Mitropoliji crnogorsko-primorskoj stavlja poreski dug od preko dva miliona evra, sa obračunatim kamatama, na ime poreza i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za oko 60 sveštenih lica, piše podgorički Dan.
U odluci o poništavanju rešenja navodi se da je Mitropolija u blagovremenoj žalbi navela da nema pravnog osnova da bude stranka u postupku za obračun doprinosa za PIO za sveštenike i verske službenike kao osiguranike samostalne delatnosti.

Ukazali su da je Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisano da su obveznici doprinosa za PIO sveštenici, verski službenici, monasi i monahinje, a ne Mitropolija. Na osnovu žalbe, Ministarstvo je utvrdilo da pobijeno rešenje nije pravilno i na zakonu zasnovano. Ministarstvo konstatuje da se Poreska uprava u obrazloženju rešenja nije pozvala na zakonsku odredbu na osnovu koje je Mitropoliji utvrdila obavezu poreza, kao i doprinosa za zdravstveno osiguranje za period od 2003. do 2010. godine, odnosno nakon isteka apsolutnog roka zastarelosti propisanog odredbama Zakona o poreskoj administraciji

Tanjug