Šta je vaša kvalifikacija?

NOVI SAD – Projekat Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija, za koji je Evropska unija donirala 1,38 miliona evra, pruža podršku Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da uredi sistem kvalifikacija, poveže kvalifikacije sa tržištem rada i da uspostavi sistem priznavanja prethodnog učenja.
Usvajanjem Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija 2018. godine, Srbija je dobila pravni okvir za uvođenje reda u oblast kvalifikacija. Ujednačene procedure, uvođenje standarda u razvoj kvalifikacija i njihovo smeštanje u nacionalni registar, doprinose osiguranju kvaliteta programa obrazovanja i obuka koji se razvijaju na osnovu standarda kvalifikacija, a zatim i znanja i kompetencija stečenih i proverenih na osnovu ovih standarda. i omogućiti jednostavno upoređivanje kvalifikacija.

Pomalo apstraktan pojam nacionalnog okvira kvalifikacija građanima će postati jasniji kada pristupe od nedavno funkcionalnom Registru kvalifikacija – elektronskoj platformi koja pruža uvid u sve kvalifikacije koje se mogu steći u Srbiji. Popisane, razvrstane po nivoima i detaljno opisane kvalifikacije, omogućiće da svako može da odgovori na pitanja – šta je vaša kvalifikacija i koje poslove sa tom kvalifikacijom možete da radite? Osim toga, okvir kvalifikacija ukazuje i na moguće putanje i načine prelaska sa jedne kvalifikacije na drugu (ukoliko neko poželi da promeni zanimanje) ili sa jednog nivoa kvalifikacije na drugi (ukoliko, u bilo kom trenutku u životu, odluči da nastavi proces učenja). Kvalifikacije koje se smeštaju u nacionalni okvir, opisane su na način koji predviđa Evropski okvir kvalifikacija, sa kojim je Nacionalni okvir kvalifikacija Srbije povezan od početka prošle godine, što omogućava lakšu uporedivost naših sa kvalifikacijama drugih zemalja, a time i lakšu prenosivost kvalifikacija u druge sisteme.

Priznavanje prethodnog učenja – sertifikat za znanja i veštine stečene kroz radno ili životno iskustvo Uspostavljanje nacionalnog okvira kvalifikacija za građanje je važno i zbog toga što je omogućilo da se u sistem obrazovanja uvede postupak priznavanja prethodnog učenja. Iza ove sintagme krije se mogućnost da se prepoznaju, procene i priznaju znanja i veštine stečene kroz različite obuke, životno i radno iskustvo, i da se za tako priznata znanja i veštine dobije uverenje o stečenim kompetencijama ili sertifikat kojim se potvrđuje stečena kvalifikacija. Drugim rečima, priznavanje prethodnog učenja je alternativni način za sticanje kvalifikacije – za ono što neko već zna, a što je naučio van formalnog sistema obrazovanja, uskoro će, kroz postupak priznavanja prethodnog učenja, moći da stekne kvalifikaciju bez pohađanja dodatne obuke. Tako stečena kvalifikacija na tržištu rada biće jednaka kvalifikaciji stečenoj kroz formalno obrazovanje.

Postupak priznavanja prethodnog učenja trenutno je u fazi pilotiranja. Prvi kandidati, u izabranim pilot-školama, biće odrasli koji su do sada bez kvalifikacija radili kao armirači, zidari, rukovaoci građevinskom mehanizaciojm, tesari, pekari, mesari, kuvari, stolari i modni krojači. Ovih devet kvalifikacija Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izabralo je u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, jer podaci ukazuju da najveći broj nezaposlenih bez kvalifikacija ima upravo ova radna iskustva, a na tržištu rada postoji potreba za kvalifikovanim kadrovima u ovim oblastima.

Postupak počinje kada neko ko je godinama radio određeni posao, poželi da znanje i veštine stečene na taj način proveri i sertifikuje. Isključivo u školi, koja ima odobrenje za sprovođenje postupka priznavanja prethodnog učenja, takve osobe dobiće neophodnu podršku – najpre za postupak samoprocene (kako bi kandidati i sami razmotrili da li su spremni za postupak), a zatim i za pripremu portfolija (dosijea sa prikupljenim dokazima o prethodnom učenju). Na osnovu tih dokumenata, škola će pripremiti plan za ocenjivanje prethodnog učenja, organizovati ispit za za procenu znanja, veština i kompetencija kandidata i izdati javnu ispravu – sertifikat o stečenoj kvalifikaciji ili uverenje o stečenim kompetencijama (delu kvalifikacije) koje je kandidat na ispitu potvrdio. Ceo postupak, od prijave kandidata do izdavanja sertifikata, trebalo bi da traje najviše tri meseca. Prema Zakonu o nacionalnom okviru kvalifikacija na ovaj način je moguće sticanje kvalifikacija na II, III i V nivou NOKS-a.

Nakon što se kroz pilotiranje tokom ovog leta predložena rešenja provere u praksi, postupak priznavanja prethodnog učenja trebalo bi da postane procedura kroz koju će srednje stručne škole, verifikovane za postupak priznavanja prethodnog učenja, moći da proveravaju i potvrđuju znanja odraslih stečena kroz neformalne obuke, životno ili radno iskustvo. Modaliteti za razvoj socijalnih partnerstava Iskustva razvijenih evropskih zemalja ukazuju da na kvalitet stručnog obrazovanja značajno utiče aktivno učešće različitih aktera (socijalnih partnera) u sve procese – od analize stanja i očekivanja na tržištu rada, preko razvoja standarda zanimanja i kvalifikacija, razvoja programa obrazovanja i obuke, obuka na radnim mestima kroz koje se stiču predviđene kompetencije, do praćenja ishoda učenja i vrednovanja postignutih kompetencija. Drugim rečima, odgovornost za kvalitet celokupnog sistema i procesa je podeljena. Uključivanje socijalnih partnera – poslodavaca, profesionalnih udruženja, lokalnih samouprava – od suštinske je važnosti kako bi se osiguralo da organizacija i sadržaj programa stručnog obrazovanja zadovolje potrebe privrede, poslodavaca ali i učenika i odraslih u procesu obrazovanja.

Uspostavljanjem nacionalnog okvira kvalifikacija regulisan je sistem nacionalnih kvalifikacija, definisani su zadaci, uloge i odgovornosti različitih tela i institucija, i regulisan je postupak za planiranje, sprovođenje, praćenje i vrednovanje rezultata na nacionalnom nivou. Kvalitet stručnog obrazovanja, koji se u krajnjoj instanci meri niskom nezaposlenošću i visokom zapošljivošću, u narednom periodu zavisiće od posvećenosti zainteresovanih strana i jasnog razumevanja njihovih uloga i odgovornosti u procesu. Regionalni sastanci sa socijalnim partnerima koje organizuju Ministarstvo prosvete i projekat „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“ imaju
za cilj upravo to – da se svi ključni akteri upoznaju i motivišu za aktivniju i efikasniju saradnju.

Ostali članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *