BEOGRAD – Pandemijska godina osim brige o javnom zdravlju pojačala je potrebu za zaštitom životnog okruženja i smanjenjem rizika od katastrofa kao i potrebu pravovremenog i adekvatnog reagovanja u vanrednim situacijama. Stoga je važno tokom cele godine podsećati na napore i rad institucija koje se bave upravo temom zaštite od katastrofa koja osim zakonskog okvira i planova podrazumeva i međuopštinsku saradnju, obuku za predstavnike jedinica lokalne samouprave, posebno u slivovima velikih reka kao i obuku građana za postupanje u tim situacijama.

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) pokrenula je niz inicijativa udruživanja vlasti na lokalu u cilju prevencije i smanjivanja rizika od katastrofa (u prvom redu poplava). Kroz Program: Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – druga faza, SKGO je pružila direktnu podršku lokalnim samoupravama Osečina, Novi Pazar i Sombor. Te opštine su unapredile svoju plansku dokumentaciju u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, a inkluzivni pristup i transparentnost procesa izrade dokumenata doveli su do bolje saradnje među različitim institucijama, kao i do veće zainteresovanosti građana za procese planiranja zaštite i spasavanja.

Posebno je važno istaći da su se u nekim opštinama vratile vežbe civilne zaštite u školama što je  dodatno uticalo na jačanje svesti o prevenciji i smanjenju rizika od katastrofa, s obzirom na to da se praksa edukacije najmlađih godinama unazad zapostavljala. Kroz vežbe civilne zaštite učenici su naučili šta su mere evakuacije ukoliko dođe do poplave, požara, zemljotresa, ili vrlo često i neka od ovih opasnosti istovremeno. Ne treba zapostaviti i krucijalnu ulogu obučenosti nastavnog kadra da postupaju u skladu sa procedurama kako bi sve prošlo sa što manje posledica.

Novi Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama omogućio je da SKGO postane deo Nacionalne Platforme za smanjenje rizika od katastrofa i redovno učestvuje u radu Republičkog štaba za vanredne situacije kao predstavnik svih JLS.

Saradnja SKGO, UNDP i KUJU (Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima) dovela je do uspostavljanja mehanizma međuopštinske saradnje u vidu formiranja Slivova. Do sada je formirano 5 Slivova (Zapadna Morava, Velika Morava, Kolubara, Drina i Gornji Dunav – banatski vodotoci). Neki od Slivova (Zapadna Morava i Drina) su na putu da ozvaniče svoju saradnju formiranjem zajedničkih kancelarija koje će obavljati poslove na nivou celog Sliva i za potrebe tih opština. To znači da saradnja na odbrani od poplava pokriva površinu od  12.000 kvadratnih kilometara i oko 900.000 stanovnika u slivu Zapadne Morave i 6.000 kvadratnih kilometara i oko 300. 000 stanovnika u slivu Drine.

Iako smo ušli u drugu godinu borbe sa globalnom pandemijom ne treba zapostaviti pripremu u oblasti vanrednih situacija i treba podići kapacitete lokalnih zajednica u slivovima velikih reka. Snažnije podsećanje od poplava iz 2014. nam nije potrebno i zato je volja i rešenosti pojedinih gradova u Srbiji da organizuju obuku, osnuju kancelarije i pripreme dokumentaciju odgovoran pristup prema građanima, privredi i svom okruženju. Ovakve inicijative uz podršku SKGO i njenih partnera dobar su put kako da vanredne situacije svi dočekamo spremni.