BEOGRAD – Ključna stvar je bolje razumevanje situacije u kojoj se osoba u migrantskoj situaciji nalazi, što otvara prostor i za jasnije razumevanje njihovih potreba u procesu integracije ili reintegracije, što dalje doprinosi unapređivanju kvaliteta usluga koji su namenjeni ovoj ciljnoj grupi.
– Obuke na ovu temu u velikoj meri doprinose rešavanju određenih izazova, a pre svega, to je prepoznavanje i unapređivanje sistema podrške povratnicima u zemlje porekla i unapređivanje mehanizama reintegracije – rekla je Marija Milosavljević, projektna koordinatorka iz Beogradske otvorene škole koja je pohađala dvodnevnu obuku za predavače ,,Trening za trenere“ na temu migracija.

Obuka je sprovedena u okviru globalnog programa „Migracije i dijaspora“ Nemačke razvojne saradnje, koji u Srbiji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, i imala je za cilj da dodatno osnaži predstavnike civilnog sektora u izgradnji sopstvenih kapaciteta kroz prenošenje veština, znanja i iskustava na druge kolege sa kojima sarađuju. Već nekoliko godina organizuju se dijalozi i razmena iskustava među zemljama na temu migracija, a obuke koje se, takođe, u kontinuitetu sprovode kako u državnim institucijama tako i u civilnom sektoru omogućavaju učesnicima da u većoj meri koriste pozitivne efekte migracija i dijaspore za društveni i ekonomski razvoj matice.
– Obuke u ovoj oblasti su veoma važne, kako za organizacije koje rade u ovoj oblasti, tako i za sve zaposlene u državnim institucijama, jer se Republika Srbija već decenijama suočava sa različitim izazovima kada su migracioni tokovi u pitanju – izjavila je polaznica obuke Jelena Mićović, stručnjakinja u savetovalištu za povratnike po readmisiji organizacije Caritas.

Obuke se, pored Srbije, sprovode u još sedam partnerskih zemalja programa, a teme se odnose na upravljanje migracijama, komunikacione veštine, uključivanje dijaspore u ekonomski razvoj, neksus migracija i rodne pripadnosti, cirkularne migracije i upravljanje i zaštitu podataka o ličnosti. Ove veštine, znanja i iskustva stečeni su i prikupljeni uz podršku domaćih i međunarodnih stručnjaka i formirani su u module obuka koji uključuju praktični, odnosno tehnički deo i specifičan set umeća koji se odnosi na same migracije. Obukama se, pored državnih institucija, sva prikupljena znanja za predavače prenose i na nacionalne i međunarodne nevladine organizacije i institucije koje imaju za cilj rad na izgradnji i poboljšanju postojećih kapaciteta znanja na temu migracija i razvoja.
– Ovakve obuke doprinose poboljšavanju položaja migranata, zaštitu njihovih prava i s tim u vezi smanjuje se njihova izloženost različitim rizicima koji mogu da dovedu do nasilja i eksploatacije. Specijalizovane obuke su vrlo korisne zato što pomažu da se bolje upozna određeni aspekt rada, određeno pitanje ili tema i ko su drugi učesnici koji su nadležni za određenu oblast. Znanje o tome kako organizovati trening, kako održati pažnju učesnika i preneti znanje na odgovarajući način, imajući u vidu raznolikost samih učesnika, kao i raznolikost metoda i oblasti njihovog rada, naročito su korisne – zaključila je Jelena Hrnjak, direktorka programa iz NVO Atina, koja je takođe pohađala obuku za predavače ,,Trening za trenere“ na temu migracija.

Obuku su otvorile Jovana Stamenković, projektna menadžerka programa „Migracije i dijaspora“ u Srbiji i Sabin Boeltken, vođa tima trenerskog konzorcijuma. Jehona Serhati – Šabi, međunarodna ekspertkinja je održala dvodnevnu obuku u saradnji sa Dinom Mujanovićem, nacionalnim ekspertom za migracije i dijasporu, a učesnici su bili predstavnici organizacija civilnog sektora – NVO Atina, Beogradska otvorena škola, Danski savet za izbeglice i Caritas Srbije. Nakon završetka obuke na proleće 2022. godine, ove organizacije će imati proširene kapacitete da se u budućnosti uspešno bave obukama na temu migracija i razvoja i da stečena znanja koja će doprinositi razvoju Srbije prenose dalje.