BEOGRAD – Sudije i javni tužioci sada imaju jasne procedure za prijavljivanje neprimerenog uticaja Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca; za više od 20.000 učenika i učenica, učenje o rodnoj ravnopravnosti postaće sastavni deo nastavnog plana i programa; rodno zasnovana diskriminacija sa kojom se suočavaju žene iz sveta novinarstva postale su deo obuke za pravnike, pravnice i policajce/policajke sa ciljem jačanja bezbednosti novinara i novinarki; osam jedinica lokalne samouprave izdvojilo je budžetska sredstva za mere unapređenja položaja LGBTI osoba, saopšteno je iz Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu.

Kako je navedeno, to su samo neki od primera rezultata koji su postignuti kroz drugu fazu programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“, kreiranog s ciljem da pomogne korisnicama programa u regionu u sprovođenju evropskih standarda. Ovi rezultati predstavljeni su danas na trećem sastanku Upravnog odbora programa.

Tobijas Flesenkemper, šef Misije Saveta Evrope u Beogradu, istakao je da je program od 2016. godine, kada je započela njegova prva faza, do danas doprineo mnogim reformama u Srbiji.

„Svedoci smo mnogih promena koje su nastale u prethodnih pet godina. Građani i građanke Srbije su postali svesniji svojih prava, ali i potencijala evropskih standarda za budućnost ove zemlje. Naredne godine biće ključne za konsolidaciju pozitivnih promena za osnovna prava i slobode svih u Srbiji“, izjavio je Flesenkemper.

Miloš Golubović, načelnik Odeljenja za planiranje i programiranje sredstava EU i razvojne pomoći u Ministarstvu za evropske integracije Republike Srbije, istakao je da Republika Srbija ostaje posvećena reformskom procesu na svom evropskom putu.

„Nastavak uspešnih i održivih reformi u oblasti vladavine prava, poštovanja ljudskih prava i demokratskog upravljanja nisu važne samo za uspešan nastavak evropskih integracija, već i za suštinske strukturne promene u društvu. Finansijska i ekspertska podrška koju pružaju Evropska unija i Savet Evrope su bitan doprinos naporima Republike Srbije u tom pogledu. U sklopu tekuće, druge faze programa Horizontal Facility, postignuti su značajni rezultati“, zaključio je Golubović.

Nikola Bertolini, šef sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Srbiji, rekao je:

„Evropska unija kontinuirano podržava proces reforme Srbije kroz delovanja sa partnerima kao što je Savet Evrope. Zajedničke vrednosti ključne su za uspeh. Napredak je primetan, ali treba uraditi još mnogo toga. Evropska unija će nastaviti da podržava Srbiju u reformama iz oblasti vladavine prava, osnovnih prava i demokratije na putu ka članstvu u Uniji“.

Prema rečima Delfin Frajman, šefice Sektora za koordinaciju programiranja u Generalnom direktoratu Saveta Evrope za programe, sada je trenutak da sagledamo postignute rezultate i da zajedno pripremimo put za dalju saradnju.

„Evropska unija i Savet Evrope nastavljaju da prate proces reformi u Srbiji, što se može videti kroz sve veću podršku koju program i njegov Mehanizam za koordinaciju ekspertiza pružaju zakonodavnim i ustavnim revizijama preduzetim u različitim oblastima“, rekla je Delfin Frajman.

Delovanje programa Horizontal Facility u oblasti pravosuđa bilo je okosnica pravne reforme u Srbiji koja je rezultirala uspostavljanjem sistema poverljivog savetovanja o etičkim pitanjima za sudije i javne tužioce, a doprinela je usklađivanju prakse domaćih sudova sa evropskim standardima ljudskih prava. Uključivanje Venecijanske komisije, u okviru Mehanizma za koordinaciju ekspertiza, u procenu usaglašenosti ustavnih odredaba o pravosuđu sa evropskim standardima bilo je ključno za proces reforme u ovoj oblasti.

Kada je reč o unapređenju zaštite ljudskih prava pritvorenih i osuđenih lica, finalizovana je nova Strategija za razvoj sistema izvršenja krivičnih sankcija i njen Akcioni plan za period 2022-2027. Shodno tome, svaki zatvor u Srbiji sada ima najmanje jednog trenera koji može da sprovodi pet specijalizovanih standardizovanih programa za postupanje osoblja prema zatvorenicima u okviru celog zatvorskog sistema.

Fokus programa bila je i promocija različitosti i jednakosti. U okviru ove dimenzije podržana je izrada mišljenja eksperata o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, o novom Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, kao i o nacrtu Zakona o istopolnim zajednicama.

Sa ciljem obezbeđivanja kvalitetnog obrazovanja za sve, u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, sadržaj više od deset nastavnih predmeta sada je povezan sa kompetencijama i deskriptorima Referentnog okvira kompetencija Saveta Evrope za demokratsku kulturu. Ukupno 60 škola uključilo je teme roda i ravnopravnosti u svoje planove, a na taj način one će postati sastavni deo nastavnih i vannastavnih aktivnosti za više od 20.000 učenika/ca i nastavnika/ca.

U okviru programa značajno je rađeno na prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima kroz podršku sudijama, tužiocima, policajcima, studentima prava, inspektorima rada, prosvetnim radnicima i organizacijama civilnog društva, ne samo u unapređenju znanja o pitanjima borbe protiv trgovine ljudima, već i u identifikovanju neposrednih prioritetnih delovanja i podsticanja zajedničkih reakcija. Dodatno, kreirana je i digitalna platforma za informisanje mladih o rizicima trgovine ljudima, načinima prijavljivanja i pomoći koja je dostupna žrtvama.

U okviru dela programa koji se fokusira na slobodu izražavanja i slobodu medija, pokrenut je dijalog između Kancelarije Zaštitnika građana i novinarskih udruženja u Srbiji na temu unapređenja bezbednosti novinara i novinarki. Ovi treninzi su posebno naglasili rodne opasnosti sa kojima se suočavaju žene koje se bave novinarstvom.

Prisutni na sastanku naglasili su da su Evropska unija i Savet Evrope spremni da nastave sa podrškom Srbije na njenom putu ka usklađivanju sa evropskim standardima u sprovođenju reformske agende u okviru pristupanja Evropskoj uniji.