УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА“ 
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ 
21205 Сремски Карловци, Његошева 1/а 
Расписује конкурс за: 

Наставник у звању доцента за ужу научну област: Менаџмент, (1) извршиоца на одређено време у трајању од пет година, са пуним радним временом. 

Наставник у звању ванредног професора за ужу научну област: Менаџмент, (1) извршиоца на одређено време у трајању од пет година, са пуним радним временом. 

Наставник у звању редовног професора за ужу научну област: Менаџмент, (1) извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом.  

Наставник у звању доцента или ванредног професора за ужу научну област: Правне науке, (1) извршиоца на одређено време у трајању од пет година, са пуним радним временом. 
 
Рок за подношење молби је 8 радних дана од дана објављивања Конкурса.  
 
УСЛОВИ за избор у звања и заснивање радног односа су предвиђени чл. 73.74.75.79.82.83. и 84. Закона о високом образовању („Сл. Гласник  РС“ бр. 88/2017). 
  
ПРИЛОЖИТИ: 1. пријаву за заснивање радног односа и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања конкурса); 2. краћу биографију са библиографијом (списак радова); 3. оверене фотокопије диплома и додатака дипломама са свих нивоа студија; 4. фотокопирану или очитану личну карту; 5. потврду о оцени резултата
педагошког рада – мишљење студената, уколико кандидат поседује педагошко искуство; 6. потврду из МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи; 7. доказе о руковођењу или учешћу у научним
односно уметничким пројектима, оствареним резултатима у развоју научно наставног подмлатка на факултету, учешћу у завршним радовима на специјалистичким, мастер и докторским академским студијама; 8. попуњен електронски образац: реферат комисије о кандидатима за избор у звање наставника (образац се налази на сајту Факултета за менаџмент,
Сремски Карловци: www.famns.edu.rs). Кандидат исти треба да пошаље на e-mail: konkursi@famns.edu.rs и то у року предвиђеном за пријаву кандидата. 
Пријаве кандидата са прилозима достављају се на адресу: Факултет за менаџмент, Сремски Карловци, Његошева 1/а. 
Контакт телефон: 021/21-55-183.