RUMA – Područje “Donjeg Srema” je jedino geografsko područje Srema u kome se obični jelen u poslednjih 60 godina nalazi na biološkom minimu. Na području Fruške gore tokom 2009. godine započet je projekat reintrodukcije jelena, tj. njegovo ponovno naseljavanje, koji je realizovao NP ”Fruška Gora”. Na području tzv. “Gornjeg Srema” koji obuhvata šumski kompleks Bosutskih šuma, zatim područje nekadašnjeg vojnog lovišta Morović i područje između reka Save, Studve i Bosuta, tokom ratnih dejstava 90-tih godina, brojno stanje matičnih fondova običnog jelena je značajno smanjeno, a u pojedinim delovima dovedena na biološki minimum.
U proleće 2014.godine, područje “Gornjeg Srema” je pogodila katastrofalna poplava, tokom čijeg trajanja je delimično stradao tek oporavljeni fond običnog jelena. Od 2015-2017. godine izvršeno je naseljavanje ukupno 88 jedinki jelena, od čega je 50 jedinki genetskog porekla iz južne Mađarske i 38 jedinki sa područja istočnih Karpata u Rumuniji.

RTV