NOVI SAD – U kru­gu naj­in­te­re­sant­ni­jih utak­mi­ca pr­vog ko­la za­vr­šni­ce fud­bal­skog Кu­pa Sr­bi­je je­ste i no­vo­sad­ski grad­ski der­bi.
Pr­vo­li­gaš No­vi Sad, kao no­mi­nal­ni do­ma­ćin, do­če­ka­će na „Кa­ra­đor­đu” su­per­li­ga­ški tim Voj­vo­di­ne. Ceo je­dan vek i ko­ju go­di­nu pri­de, su­sre­ti ta dva sport­ska ko­lek­ti­va oče­ki­va­na su kao spek­takl u na­ja­vi. U sto­go­di­šnjoj tra­di­ci­ji, me­đu­tim, sa­sta­li su se sa­mo 12 pu­ta u tak­mi­čar­skim utak­mi­ca­ma u pr­ven­stvu Pr­ve i Dru­ge ju­go­slo­ven­ske li­ge ili u na­ci­o­nal­nom Кu­pu.

Igra­ju za Za­ru
Do­go­vo­rom upra­va dva­ju klu­bo­va, utak­mi­ca ima i hu­ma­ni­tar­ni pred­znak. Pri­hod će bi­ti upla­ćen na ra­čun za le­če­nje obo­le­le de­voj­či­ce Za­re Uru­ka­lo.

Ce­ne ula­zni­ca su po­pu­lar­ne: za­pad 200, a is­tok i se­ver po 100 di­na­ra. Uče­sni­ci po­zi­va­ju su­gra­đa­ne da ma­loj Za­ri po­mog­nu i upla­ta­ma na ra­čun: 160-6000001725481-11. Po­če­tak grad­skog der­bi­ja za­ka­zan je za 19 ča­so­va.

Upr­kos ve­li­kom ri­va­li­te­tu, se­lid­be igra­ča iz jed­nog u dru­gi ko­lek­tiv učvr­sti­li su je­din­stve­nu fud­bal­sku nit ko­ja spa­ja za­jed­nič­ke go­di­ne i de­ce­ni­je u tra­di­ci­ju po­što­va­nja vred­nu. Me­đu po­je­din­ci­ma ko­ji su ka­či­li oba zna­me­nja na sport­sku opre­mu je­ste i tre­ner No­vog Sa­da Vi­dak Bra­tić, isti­na ne u ulo­zi igra­ča, ne­go kao tre­ner oba klu­ba.

“Voj­vo­di­na je­ste, u sva­kom po­gle­du, u vr­hu srp­skog fud­ba­la, ta­ko da što se fa­vo­ri­ta ti­če di­le­mi me­sta ne­ma. Ponosan sam na vre­me ka­da sam bio član Voj­vo­di­ne i kao igrač i ka­sni­je u ulo­zi čla­na Voj­vo­di­ni­nog struč­nog šta­ba”, jasan je bio tre­ner No­vog Sa­da Vi­dak Bra­tić. “Što se mo­jih igra­ča ti­če, sa­ve­tu­jem im da iza­đu na te­ren i da po­ka­žu šta mo­gu i do kog ni­voa mo­gu da se dig­nu u utak­mi­ci ko­ja sle­di. U sva­kom slu­ča­ju oče­ku­jem lep sport­ski do­ga­đaj u No­vom Sa­du, na­dam se pred po­pu­nje­nim tri­bi­na­ma „Кa­ra­đor­đa”.

Po­prav­nog u tak­mi­če­nji­ma za Кup ne­ma. Po­bed­nik ide u osmi­nu fi­na­la, po­ra­že­ni će da sa­če­ka ne­ku no­vu pri­li­ku u vre­me­nu bu­du­ćem. Osim tre­nut­nog pre­sti­ža i mo­gu­ćeg ostan­ka me­đu ti­mo­vi­ma ko­ji će da kon­ku­ri­šu za tro­fej, da­na­šnji grad­ski der­bi ima i mo­tiv vi­še. Nja­go­va te­ži­na je­ste i u identičnom učin­ku su­par­ni­ka.

Na­i­me, i No­vi Sad i Voj­vo­di­na, u mi­nu­­lih 12 utak­mi­ca, ima­ju po če­ti­ri po­be­de, dok su če­ti­ri me­ča za­vr­še­na bez po­bed­ni­ka, što zna­či da će po­bed­nik u bu­duć­no­sti po­ne­ti epi­tet uspe­šni­jeg klu­ba, što se me­đu­sob­nih su­sre­ta ti­če.

“Do­bro je da po­sto­ji je­dan ova­kav grad­ski der­bi, ko­ji ka­rak­te­ri­še sport­ski ri­va­li­tet, ali i obo­stra­no po­što­va­nje iz­me­đu klu­bo­va na naj­vi­šem ni­vou, kao i nas ak­te­ra na te­re­nu” ce­ni tre­ner Voj­vo­di­ne Ran­ko Po­po­vić. “Ne po­sto­ji vred­no­sna ka­te­go­ri­ja, ni­ti me­sto na ta­be­li, ka­da su ova­kve utak­mi­ce u pi­ta­nju. To je stvar ka­rak­te­ra, stvar pre­sti­ža, splet raz­li­či­tih mo­ti­va pred ko­ji­ma sve ba­ri­je­re pa­da­ju i sve ono što va­ži u pr­ven­stve­nim to­ko­vi­ma, u toj utak­mi­ci ne va­ži. U tom is­ku­še­nju mo­že da od­lu­či je­dan mo­me­nat, tre­nut­na in­spi­ra­ci­ja i te­žnja da sva­ki ak­ter bu­de ta­mo gde bi tre­ba­lo da bu­de. Ne be­ži­mo od ulo­ge fa­vo­ri­ta, jer Voj­vo­di­na je­ste u toj ulo­zi, ali to mo­ra­mo da oprav­da­mo učin­kom na te­re­nu”.

Dnevnik