NOVI SAD – U okviru poziva Promis 2023 Fonda za nauku Republike Srbije jedan od dva odobrena projekta na Prirodno-matematičkom falultetu (UNS) je projekat pod nazivom “Sustainable solutions in environmental chemistry: exploring biochar potential” (akronim EnviroChar). Rukovodilac projektnog predloga je profesor dr Jelena Beljin sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. Članovi tima su docent dr Jasmina Anojčić; dr Tajana Simetić; dr Tamara Apostolović; msc Sanja Mutić i msc Nina Đukanović. Ukupna vrednost projekta je skoro 140.000,00 eura.

Projekat je fokusiran na primenu poljoprivrednog otpada za proizvodnju biouglja u skladu sa zelenim principima i zelenom hemijom. EnviroChar ima za cilj da unapredi razumevanje i korišćenje biouglja kao svestranog i održivog materijala za različite primene, promovišući principe zelene hemije, kao i istraživanje mogućnosti primene biouglja u analitičkoj i elektroanalitičkoj hemiji, kao materijala za razvoj metoda za detekciju i uklanjanje postojanih organskih polutanata iz vodene sredine. Kroz projektne aktivnosti EnviroChar tim će doprineti konceptu „od otpada do resursa“ korišćenjem organskog otpada kao sirovine za proizvodnju biouglja, čime se rešavaju izazovi upravljanja otpadom i promoviše cirkularna ekonomija. Verujemo da će rezultati ovog istraživanja doprineti razvoju održivih rešenja za zaštitu životne sredine.

Projekat EnviroChar možete pratiti na društvenim mrežama Instagram, Facebook, mreža X i LinkedIn (user: @envirochar), kao i na sajtu https://envirochar.pmf.uns.ac.rs/