BEOGRAD – Imajući u vidu obavezu Republike Srbije da primeni Agendu 2030 kao razvojnu strategiju Ujedinjenih nacija i započete aktivnosti na pripremi Plana razvoja Republike Srbije, a s obzirom na predstojeći izbor nove Vlade i pripremu njenog programa rada, Platforma za opštedruštveni dijalog “Održivi razvoj za sve” predlaže:

Da program rada nove Vlade, uključujući ekspoze kandidata za predsednika Vlade, na nedvosmislen i jasan način predvidi sprovođenje Agende 2030 kao zadatak nove Vlade Republike Srbije. Agenda 2030 je univerzalan, progresivan, i na ljudskim potrebama i pravima zasnovan plan akcije za sve zemlje u sistemu UN koja ima za cilj iskorenjivanje siromaštva, i promenu modela razvoja koji će dizati dohotke uz smanjenje nejednakosti i zaštitu životne sredine, a naročito ublažiti klimatske promene. Kao takav, od izuzetne je važnosti za Republiku Srbiju, pri čemu se ističe komplementarnost Agende sa procesom pristupanja EU i reformama koje u tom kontekstu treba da se
Da novi Zakon o Vladi precizno utvrdi nadležnost određenog ministarstva za koordinaciju u procesu sprovođenja Agende 2030 i to ministarstva koje je neposredno angažovano na ostvarivanju ciljeva održivog razvoja u jednoj od tri dimenzije – društveni razvoj, ekonomski razvoj i zaštita životne sredine, ili vladinog tela nadležnog za javne politike. Imajući u vidu da su tokom 2023. otpočete aktivnosti na pripremi Plana razvoja Republike Srbije, smatramo svrsishodnim da ministarstvo koje bude nadležno za izradu Plana razvoja istovremeno bude nadležno i za Agendu 2030.
Da nova Vlada Republike Srbije efikasno, transparentno i posvećeno nastavi aktivnosti usmerene na pripremu i donošenje Plana razvoja Republike Srbije. Plan razvoja je razvojni dokument čije je donošenje obavezno na osnovu Ustava Republike Srbije i od ključnog je značaja za usklađivanje strateškog pristupa u svim oblastima društvenog i ekonomskog života. Upravo Plan razvoja treba, kao krovni dokument, da uključi reforme koje se sprovode u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji i procesa realizacije ciljeva održivog razvoja kroz Agendu 2030.
Da civilno društvo, univerzitet, privredne asocijacije i svi drugi relevantni činioci koji mogu doprineti kvalitetu razvojnih dokumenata budu uključeni u izradu Plana razvoja, kao i u praćenje njegove primene, a u skladu sa usvojenom Uredbom o postupku pripreme Plana razvoja Republike Srbije.

Imajući u vidu navedeno, članice Platforme pozivaju donosioce odluka na nivou Republike Srbije, među kojima budućeg predsednika Vlade Republike Srbije i članove Vlade, te narodne poslanike u Skupštini Republike Srbije, da u fazi izbora nove Vlade i pripreme njenog programa rada, usvoje naše predloge i time doprinesu unapređenju planiranja razvoja i uključivanju šire društvene zajednice u javni dijalog o prioritetima razvoja Srbije.

Platforma Održivi razvoj za sve izražava spremnost da, sa svoje strane, podstiče opštedruštveni dijalog o razvojnim pitanjima i reformama, da razvoj i reforme sagledava kroz pristup zasnovan na ljudskim pravima, uz poštovanje principa „da niko ne ostane po strani“ proklamovanog Agendom 2030, kao i da naročito insistira na ostvarenju cilja održivog razvoja 16 – Mir, pravda i snažne institucije.

Osnivači Platforme:

Beogradska otvorena škola BOŠ

Centar za visoke ekonomske studije CEVES

Fondacija Ana i Vlade Divac

Fondacija BFPE za odgovorno društvo

Fondacija Centar za demokratiju FCD

Smart Kolektiv

TOC – Asocijacija za razvoj održivih zajednica

Platforma za opštedruštveni dijalog “Održivi razvoj za sve” omogućava uspostavljanje široke diskusije među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030.

Platforma „Održivi razvoj za sve“ podržana je od strane vlada Švajcarske i Nemačke, a sprovedena je od strane GIZ, u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. Platforma se realizuje u partnerstvu sa Fondacijom Ana i Vlade Divac (AVDF), Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES), Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), Fondacijom Centar za demokratiju (FCD), TOC – Asocijacijom za razvoj održivih zajednica,, Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i SMART kolektivom.