BEOGRAD – Napad na jedinice Jugoslovenske narodne amije koje su se sporazumno povlačile iz Tuzle dogodio se 15. maja 1992. godine, a prema navodima optužnice u koloni je poginulo 59 pripadnika JNA i civila.

Mučki napad, upamćen pod nazivom Tuzlanska kolona, dogodio se uprkos prethodno postignutom dogovoru muslimanskih vlasti u Tuzli sa predstavnicima JNA o mirnom odlasku vojske.

Kolona JNA, 92. motorizovana brigada, povlačila se tog 15. maja 1992. godine iz kasarne “Husinska buna” sasvim mirno, da bi bila dočekana u zasedi i napadnuta.

Postignut je prethodno sporazum predstavnika novoobrazovane SR Jugoslavije i muslimanskih vlasti u Sarajevu kojim je predviđeno povlačenju JNA sa prostora Bosne i Hercegovine, što je trebalo da bude okončano 19. maja 1992. godine.

Prilikom povlačenja iz Tuzle, u koloni se nalazilo približno 600 ljudi, vojnika JNA, njihovih pretpostavljenih, civilnih lica, sa oko 200 vozila.

Na raskrsnici Brčanska Malta, kuda je kolona u povlačenju prolazila, pripadnici lokalne muslimanske Teritorijalne odbrane, policije, formacija “Patriotske lige” iznenada su napali.

Dogovor komandanta kasarne pukovnika Mileta Dubajića i vlastodržaca u Tuzli, podrazumevao je izvlačenje vojske s početkom u 15:00.

Tanjug